Author: sayalisathevartak

I am wedded to an olive green who likes to enjoy life as it comes
13/05/2021 1

Fight With Covid 19 कोव्हिडवर विजय – एक अनुभव

By sayalisathevartak

Fight With Covid 19 कोव्हिडवर विजय – एक अनुभव: या पोस्टद्वारे कोणालाही घाबरवायचे नाहीए, उलट धीर सोडला नाही कोविड मधून तर आपण नक्कीच बाहेर पडू शकतो हे सांगायचे आहे. तरी कृपया कोणी हि पोस्ट नकारात्मकपणे घेऊ नये.