ई-बुक्स Marathi-eBooks

आमच्या ब्लॉगवर आपणास विविध विषयावरील मराठी ई-बुक्स Marathi-eBooks वाचावयास मिळतील. त्यात काही जुने आणि दुर्मिळ मराठी ई-बुक्स देण्याचा आमचा प्रयत्न राहील. जसजशी ई-बुक्स उपलब्ध होतात तसतशी ती उपलोड करून देण्यात येतील.


Showing 1-2 of 2 Books
6. ग्रामीण महाराष्ट्रातील निवारा हक्क मार्गदर्शन शेतीकायदा विषयक पुस्तके श्री. सतीश मुकुंद जोशी
5. जमीन मालमत्तेची सुरक्षित खरेदी एक सूत्रबद्ध पद्धत
This is description for Book 1. This is description for Book 1.This is description for Book 1.This is description for...
Law Books for Farmers Author Book 1.
शेतजमिनीसाठी वारसनोंद आणि शेतजमिनीची विभागणी 3 री आवृत्ती

शेतजमिनीसाठी वारसनोंद आणि शेतजमिनीची विभागणी

लेखक: रयतमित्र श्री. सतीश मुकुंद जोशी

2. शेतजमिनीची मोजणी बिनशेती NA वापर २ री आवृत्ती

शेतजमिनीची मोजणी- बिनशेती (NA) वापर

लेखक: रयतमित्र श्री. सतीश मुकुंद जोशी

शेतजमिनीसाठी वारसनोंद आणि शेतजमिनीची विभागणी

शेतजमिनीसाठी वारसनोंद आणि शेतजमिनीची विभागणी 3 री आवृत्ती
लेखक: रयतमित्र श्री. सतीश मुकुंद जोशी

शेतजमिनीची मोजणी- बिनशेती (NA) वापर

2. शेतजमिनीची मोजणी बिनशेती NA वापर २ री आवृत्ती
लेखक: रयतमित्र श्री. सतीश मुकुंद जोशी

प्रशासनातील विविध कामांसाठी मार्गदर्शन

3. प्रशासनातील विविध कामांसाठी मार्गदर्शन
लेखक: रयतमित्र श्री. सतीश मुकुंद जोशी

शेतजमीनविषयक प्रश्न आणि उत्तरे

4. शेतजमीनविषयक प्रश्न आणि उत्तरे
लेखक: रयतमित्र श्री. सतीश मुकुंद जोशी


जमीन मालमत्तेची सुरक्षित खरेदी

5. जमीन मालमत्तेची सुरक्षित खरेदी एक सूत्रबद्ध पद्धत
लेखक: रयतमित्र श्री. सतीश मुकुंद जोशी


ग्रामीण महाराष्ट्रातील निवारा हक्क मार्गदर्शन

6. ग्रामीण महाराष्ट्रातील निवारा हक्क मार्गदर्शन 1
लेखक: रयतमित्र श्री. सतीश मुकुंद जोशी

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2021 Charudatta Sawant
Acknowledgements: लेखाचे सर्वाध more...