Mahesh Amberkar as Nana in movie ‘Pichhar’

Mahesh Amberkar as Nana in movie 'Pichhar'

Mahesh Amberkar as Nana in movie ‘Pichhar’
A first marathi movie shot on ‘i-Phone’